WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 17 w Piasecznie

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 11.12.2022 r. o godz. 9:00 (w pierwszym terminie), o godz. 9:30 (w drugim terminie) w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (sala konferencyjna) odbędzie się:

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZWZ NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła
 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.
 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 30 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2021 r.
 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 11. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za okres od ...........*/30 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
 12. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za 2021 r.
 13. Przedstawienie  sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska** za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.
 14. Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2021 r.
 16. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.
 17. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła
 20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych stanicy/schronisk/łowiska**
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.***
 22. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.
 23. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.
 24. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.

 

* Koła, które zakończyły sprawozdawczość finansową przed 30 września 2021 winny zrobić sprawozdawczość od momentu jej zakończenia

       **  Dotyczy Kół prowadzących stanice//schroniska/łowiska

      *** Uchwałę podejmują Walne Zgromadzenia Kół, których Zarządy podjęły decyzję o włączeniu tego punktu do porządku obrad WZ.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                     

 

ZARZĄD KOŁA