SSR PZW17

Społeczna Straż Rybacka
 
powstała na mocy uchwały nr XVIII/286/3003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2003r.
 

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na utworzenie na obszarze m. st. Warszawy przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 42, Społecznej Straży Rybackiej.

2.      Uchwala się Regulamin Społecznej Straży Rybackiej w brzmieniu załącznika do uchwały.


 
Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, przy kole PZW nr. 17, SSR rozpoczęła swoje działania w już w 2005r. Obecnie na naszym terenie działa 11 strażników. Cyklicznie są organizowane patrole w porozumieniu ze Strażą Miejską, Policją oraz Państwową Strażą Rybacką.
 
Strażnik SSR ma uprawnienia do:
- kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb;
- kontroli ilości, masy i gatunków odławianych ryb;
- zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu;
- w przypadkach szczególnych odebrania za pokwitowaniem złowionych ryb i przedmiotów służących do ich połowu.
 
 
Jednocześnie z zgodnie z art. 243 kpk, mówiącym o ujęciu obywatelskim, strażnik SSR ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów ścigania.
 
 
Regulamin kontroli nakazuje aby strażnicy podczas kontroli przestrzegali zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osób kontrolowanych. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki.
 
 
Według ramowego regulaminu SSR tworzą :

1. Komendant SSR, kierujący SSR.
2. Strażnicy SSR.

Wymogi określające kto może być strażnikiem SSR zawarte są w art. 24 ust. 4
(ustawy o rybactwie śródlądowym). W obowiązującym stanie prawnym oznacza to, że
strażnik społeczny musi być obywatelem polskim, mieć ukończone 18 lat, mieć pełną
zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, być
nieskazitelnego charakteru i posiadać odpowiedni stan zdrowia.
 
 
Nadzór specjalistyczny nad SSR sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego PSR.
Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego są uregulowane w rozdziale I
rozporządzenia MRiGŻ z dnia 17.05.1999r.

Według tych przepisów specjalistyczny nadzór:
* obejmuje legalność i skuteczność działań SSR
* powinien być przeprowadzony w sposób rzetelny i bezstronny.
 
 
 
 Wzór legitymacji strażnika SSR:

Wzór odznaki strażnika SSR:

 Źródło TUTAJ