Zatrucie rzeki Jeziorki

W dn. 02.05.2020r. do Zarządu tut. Koła dotarły niepokojące wieści o zatruciu rzeki Jeziorki. Z otrzymanych informacji wynikało, iż rzeką płyną ciemne, nieprzejrzyste wody na których powierzchni widoczny jest rodzaj kożucha/nalotu, a w toni i przy brzegach obserwowano śnięte ryby. Wizja terenowa wykazała, iż doniesienia te niestety znajdują pokrycie w rzeczywistości. W związku z tym członkowie Zarządu tut. Koła jak też Koła PZW nr 99 Pawłowice niezwłocznie podjęli próby poinformowania odpowiednich służby o zaistniałym fakcie. Kontakt ten był utrudniony z uwagi na trwający weekend majowy. Dopiero telefoniczna interwencja do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie przyniosła efekt. PCZK natychmiastowo zawiadomiło Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatową Straż Pożarną jeśli zaszłaby konieczność zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni. Spotkanie ww. służb z członkami naszych Kół, nastąpiło w na moście na Jeziorce w m. Prażmów. Tam służby zostały poinformowane o dokonanych przez nas obserwacjach - śniętych rybach na odcinku Dobrzenica (zwyczajowo Rybno) - Łoś, zapachu szamba unoszącego się z wody wyczuwalnego już w m. Nowy Prażmów i wzmagającego się w miarę podążania w górę rzeki, jak też o utrzymującym się nienaturalnym czarnym zabarwieniu wody i płynącym na jej powierzchni kożuchu. W wyniku wspólnych działań udano się w górę rzeki na jej oględziny, w tym na oględziny wpływ rz. Kraski do rz. Jeziorki w m. Gościeńczyce. Tam stwierdzono, iż nieczystości zaobserwowane w Jeziorce wpływają do niej właśnie rzeka Kraską. Następnie skontrolowano stan Kraski przy DK50 powyżej wpływu Molnicy, gdzie okazało się, iż wody tej rzeki są czyste i widać było dno. Oznaczało to, że nieczystości płyną Molnicą (dopływem Kraski). Oględziny Molnicy w m. Słomczyn jednoznacznie to potwierdziły. Wody tej rzeki charakteryzowały się całkowitym brakiem przejrzystości oraz silnym odorem nieczystości bytowych. Następnie pracownik WIOŚ w Warszawie udał się na kontrolę oczyszczalni ścieków w Kobylinie gdzie wraz z oddziałem WIOŚ z Radomia mieli przeprowadzić interwencyjną kontrole oraz pobrać stosowne próbki do badań. W dn. 03-04.05.2020r. członkowie tut. Koła regularnie monitorowali stan rzeki Jeziorki. Zaobserwowano znaczną poprawę przejrzystości wód oraz brak kożucha na powierzchni.

                     

                                                                 Mętna woda i śnięte ryby.....

W głębi wody nadal płynęły zmętnienia, ale w porównaniu do dnia wcześniejszego widać było zauważalną różnicę. Nie obserwowano także nowych śnięć ryb. W ciągu kilku dni od opisanego wyżej zdarzenia dotarły do nas ustane informacje, o tym że pracownicy z delegatury WIOŚ w Radomiu kilkukrotnie pobierali próby do badań, a na odcinku Molnicy od kolektora zrzutowego oczyszczalni do mostka w Słomczynie nie stwierdzono dotychczas innych podłączeń czy dopływów, które spowodować by mogły takie zanieczyszczenie z jakim mieliśmy do czynienia. Ponadto, że niewykluczonym jest również zawiadomienie organów ścigania. W artykule niniejszym musimy opisać także wcześniejsze działania, ponieważ stopniowe pogarszanie się stanu wód Jeziorki było już zauważalnym procesem. Podjęliśmy szereg wizji terenowych w celu ustalenia potencjalnych źródeł nieczystości oraz wystosowaliśmy serię pism w tym temacie. Z początkiem stycznia br. wystąpiliśmy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu z zapytaniem czy w obrębie stawów które są w ich władaniu oraz Jeziorki na ich wysokości stawów w Kośminie prowadzone są jakiekolwiek prace mogące powodować zanieczyszczenia. Otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, natomiast poinformowano nas także o nieautoryzowanym otwarciu zastawki na jednym z jazów w Kośminie i częściowym spływie namułów zgromadzonych powyżej. W związku z otrzymana informacją, oddzielnym pismem w terminie późniejszym wystąpiliśmy do PGW Wody Polskie o przeprowadzenie remontu ww. jazów oraz usunięcia namułów zgromadzonych powyżej każdego z ich.

                    

                                                                           Bez komentarza...

W styczniu wystąpiliśmy także do Burmistrza Miasta Grójec z opisem sytuacji na rzece oraz z prośbą o kontrolę wewnętrzną na oczyszczalni w Kobylinie. Pismo o analogicznej treści skierowaliśmy także do WIOŚ-u. Burmistrz Miasta i Gminy Grójec w drodze elektronicznej odpisał, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził kontrolę, która nie potwierdziła aby źródłem zanieczyszczenia była oczyszczalnia, jednakże będą monitorować stan rzeki w celu wykrycia przyczyn zanieczyszczenia. W przedmiocie naszego wystąpienia odmienne zdanie miał WIOŚ, który po kontrolach w styczniu i lutym stwierdził przekroczenia w oczyszczalni w Kobylinie, nałożył karę na osobę odpowiedzialną oraz skierował sprawę do PGW Wody Polskie w celu przeprowadzenia odrębnej kontroli oraz rozważenia cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego. Po wyżej opisanej interwencji stan wód rzeki Jeziorki uległ zdecydowanej poprawie. Nie obserwowaliśmy już dotychczasowych zanieczyszczeń na powierzchni oraz w toni. Niestety, po jakimś czasie stan wód ponownie się pogarszał. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd tut. Koła w kwietniu ponownie wystąpił do WIOŚ-u o powtórzenie kontroli.

                    

                                                                  Bez komentarza....

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z informacją, iż PGW Wody Polskie wszczął i prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Kobylinie do rzeki Molnicy, wobec czego przeprowadzenie kolejnej kontroli jest nieuzasadnione, niemniej nasze pismo zostanie przekazane do Wód Polskich do akt przedmiotowego postępowania. Po tej powtórnej interwencji zaobserwowaliśmy ponowną poprawę przejrzystości wody płynącej Jeziorką. Niestety, takim stanem rzeczy nie cieszyliśmy się zbyt długo. Co wydarzyło się w weekend majowy zostało już opisane powyżej... Komentarz jest zbędny. Na chwilę obecną czekamy na informacje z WIOŚ-u o wynikach  przeprowadzonych badań oraz decyzjach podjętych w sprawie.

ps. Pisma dostępne w galerii.

Zarząd Koła PZW na 17 w Piasecznie